Miljöteknisk konsultverksamhet åt företag,
kommuner och myndigheter

Verksamhet:

Affärsidé!

MITEK AB
Box 169
S-245 22 STAFFANSTORP
Tel 046 - 25 49 60
Fax 046 - 25 03 21

Kontakta oss gärna via e-post info@mitek.se

Vi har haft besök sedan introduktionen.

Första gången publicerad på Internet 1996-07-15

Vi välkomnar synpunkter och kommentarer beträffande våra sidor på Internet.
Skriv till ansvarig webmaster: Nils-Ove Mårtenson
nom@mitek.se
Uppgifter från denna information får fritt spridas vid uppgivande av källan.
/),(-,)-,(


Sökord:
ackreditering; Agenda-21; aktivt kol; analyser; avfall; avfallshantering; avfallsinformation; avfallsmiljöteknik; avfallsminimering; avlopp; avloppskarakterisering; avloppsslam; avloppsteknik; avloppsvatten; besiktningar; besvär; biogas; biologi; biologisk mångfald; biologiska dammar; bioteknik; bottenfauna; buller; bullermätningar; byggmiljöteknik; bäckar; certifiering; dagvatten; denitrifikation; diffusa föroreningskällor; doppning; dricksvatten; driftoptimering; ekologi; ekologiskt byggande; ekosystem; ekotoxikologi; EMAS; emissioner; energi; energiproduktion; extern miljö; externt industribuller; farligt avfall; fiskodling; floder; flödesmätning; fotografiskverksamhet; fotokemikalier; färgtillverkning; föroreningskällor; förstagångsbesiktning; försurning; galvaniskindustri; geohydrologi; geologi; glassindustri; glasstillverkning; grundvatten; grönsaker; grönsaksberedning; hav; hydrologi; hälsorisker; hämning; IDEON; industri; infiltration; infrastruktur; ingeniörer; ISO14000; jord; juridik; kadmium; kalibreing; karakterisering; kemikalieinformation; kemikalier; kemikalieskydd; kemikalieåtervinning; kemisk miljöteknik; kemiska föroreningar ; KIU; klimatpåverkan; kommuner; kompostering; koncessionsnämnden; kontrollprogram; kretslopp; kretsloppsinformation; kretsloppstänkande; kväve; kväveretention; källor; lacktillverkning; lakvatten; lantbruk; LCA; limnologi; limnologiska undersökningar; livscykelanalyser; luftföroreningar; luftmiljöteknik; länsstyrelsen; lösningsmedel; magarintillverkning; makrofyter; markföroreningar; marksanering; markundersökningar; mejeriindustri; microtox; miljöadministration; miljöbalken; miljöekonomiska beräkningar; miljöfarligt avfall; miljögifter; miljöinformation; miljöingenjör; miljöjuridik; miljökonsekvensbeskrivning; miljökontrollprogram; miljöledningssystem; miljömanagement; miljömärkning; miljöorganisation; miljöpedagogik; miljöpolicy; miljöprofilering; miljöprojektering; miljörapporter; miljörevision; miljörisker; miljöskyddsförordningen; miljöskyddslagen; miljöstatistik; miljöstrategi; miljöstyrning; miljöteknik; miljötekniker; miljötillstånd; miljöutbildning; mini.-.KIU; MKB; mätningar; naturresurser; naturvård; nitrifikation; nitrifikationshämning; närsalter; närsaltreduktion; omhändertagande av miljöfarligt avfall; ozon; ozonisering; perifyton; periodisk besiktning; peroxid; plaster; polymer; potatis; processavlopp; projektledning; påväxt; recipienter; recipientkontroll; reningsteknik; respirationshämning; restaurering; restprodukter; samhälle; sanering; separationsteknik; sjukhusavfall; sjö; skogsbruk; slam; spridning; spridningsberäkningar; stärkelse; sågverk; sötvatten; tidigt samråd; tillståndsansökan; tillståndsprövning; timmerlagring; toxikologi; trafik; transport av miljöfarligt avfall; transporter; träindustri; träskydd; tungmetaller; utveckling; utökat samråd; vatten; vattenbruk; vattendragskontroll; vattenekosystem; vattenplanering; vattenprovning; vattenprovtagare; vattenteknik; vattenvårdsförbund; vattenväxter; verkstadsindustri; villkor; våtmarker; växter; växtnäringsläckage; ytbehandling; ytinfiltration; åar; återvinning; åtgärdsplanering; överklagande;